f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
406 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/04/2563 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
407 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.13+750 - กม.15+000ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
408 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.3+213-กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
409 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๖๗+๔๙๐ - กม.๑๖๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
410 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.180+945 - กม.182+742 RT. และ กม.183+908 - กม.185+405 RT. ปริมาณงาน 3.294 กม. 13/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
411 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) านจ้่างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.57+090 - กม.58+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
412 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
413 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
414 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
415 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ระหว่าง กม.9+150-กม.9+907 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
416 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.13+750 - กม.15+000ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
417 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๐๐๐ - กม.๖๘+๓๙๗ ระยะทาง ๑.๓๙๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
418 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๔๑๐ - กม.๗๔+๔๘๒ ระยะทาง ๑.๐๗๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
419 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๔+๓๐๐ - กม.๖๕+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
420 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๑๑+๒๕๕ - กม.๑๑๕+๙๙๗ LT. ปริมาณงาน ๔.๗๔๒ กม. 03/04/2563 37,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 406 ถึง 420 จาก 448 รายการ