f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดทำแผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง และควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทาง
  • ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมระบบบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมงาน
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้ความรู้ในการควบคุมงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด

'