f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนแผนงาน
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

  • วางเเผนยุทธศาสตร์งานบำรุงทางเเละแผนการพัฒนางานบำรุงทางเชิงพื้นที่
  • วางเเผนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เเละ โครงงานก่อสร้าง
  • วางเเผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  • จัดทำเเผนดำเนินงานเเละเเผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • วางเเผนเเละติดตามเร่งรัดเเผนดำเนินงานเเละเเผนงบประมาณประจำปีของเเขวงทางหลวง เพื่อให้เป็ฯไปตามนโยบายของหน่วยงาน
  • วางเเผนโครงการก่อสร้างเเละบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วางเเผนเเละติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเเขวงทางหลวงในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เเผนงานเเละเป้าหมาย
  • วางเเผนดำเนินงานเเละควบคุมงานโครงงานพิเศษให้เป็นไปตมเเผนที่กำหนดไว้
  • ประเมินผลการดำเนินงานเเละจัดทำเเผนพัฒนา

'