f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 24/06/2564

คณะผู้บริหาร

 • นาย ปกรณ์ ศรีปานวงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
 • นายวิชชา  ฉัตรมงคลพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1
 • นาย ประลองยุทธ์ กสิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 2
 • นาง นุชนารถ เฉลยพนิต  ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
 • นาย วุฒิชัย บุญสมจิต  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
 • นาย ทันการณ์ เหมพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้าง
 • นายพีรพงศ์  ใจพุดซา  ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 • นายธีรเวทย์  แพงแสงไพศาล  รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • นาย นิรันดร์ สุขรักขินี  ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
 • นายจันทวัฒน์  เนียมหอม  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
 • นาย ประภัสสร อ่อนศรี  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย
 • นาย อนุชิต ชูรัตน์  ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า
 • นาง วิภา พลครบุรี  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

'