f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 24/06/2564

คณะผู้บริหาร

 • นาย จิระพงศ์ เทพพิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
 • นาย ปกรณ์ ศรีปานวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1
 • นาย ไพรัช เสนามนตรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 2
 • นาง นุชนารถ เฉลยพนิต  ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
 • นาย วุฒิชัย บุญสมจิต  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
 • นาย ทันการณ์ เหมพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้าง
 • นาย จรินทร์ เข็มประสิทธิ  ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 • นางสาว ปัญญารัตน์ ทิพย์ประชาบาล  ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • นาย นิรันดร์ สุขรักขินี  ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
 • นาย สมพร นาคทอง  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
 • นาย ประภัสสร อ่อนศรี  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย
 • นาย อนุชิต ชูรัตน์  ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า
 • นาง วิภา พลครบุรี  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

'