f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติทุกสายทางทุกรหัสงาน ของแขวงทางหลวง
  • ศึกษา พัฒนาระบบงานสถิติ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล รายงานข้อมูลทั้งสิ้นของสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง
  • จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติ รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำด้านสถิติสารสนเทศ
  • ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • พัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ
 

 


'