f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง
  • จัดทำบัญชีแหล่งวัสดุงานทางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
  • ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและออกแบบส่วนผสมวัสดุ
  • แนะนำและแก้ไขการใช้วัสดุในงาน
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของทาง
  • ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
  • ออกแบบส่วนผสมและควบคุมผิวทาง
  • เร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหาแบะรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบำรุงทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ

'