f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนไฟฟ้า
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผน และตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
  • วางแผนการซ่อม แผนการบำรุงรักษา แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทางหลวง
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตรฐาน ตรวจสอบการติดตั้ง การบำรุงรักษาไฟฟ้าสัญญาณ ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของแขวงทางหลวง
  • ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมและระบบอื่นๆ ที่มีการพาดสายในเขตทางหลวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  • ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สนับสนุนการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล
  • สนับสนุนการติดตั้ง การพัฒนา และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไข ปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

'