f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๕+๙๕๐– กม.๒๖+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
317 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา–เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370 – กม.44+870 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 0.500 กม.) 28/12/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
318 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก-หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. ปริมาณงาน ๓.๕๘๗ กม. 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
319 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
320 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
321 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงพระราม – ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.9+650 – กม.10+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
322 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
323 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
324 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอนประจันตคาม – พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.180+500 – กม.182+197 LT. ปริมาณงาน 16,337 ตร.ม. 27/11/2563 14,517,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
325 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650–กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
326 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง-โคกตะแบก ระหว่าง กม.124+864-กม.126+700 ปริมาณงาน 3.672 กม. 26/11/2563 33,406,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
327 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ระหว่าง กม.173+370-กม.175+557 RT. ปริมาณงาน 2.187 กม.(ต่อ 2 ช่องจราจร) 25/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
328 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.175+240-กม.179+121 LT. ปริมาณงาน 36,869 ตร.ม. 25/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
329 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+800-กม.28+320 LT. 25/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
330 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 09/12/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 448 รายการ