f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) าจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.60+850 - กม.65+970 RT. ปริมาณงาน 51,205 ตารางเมตร 16/01/2564 18,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
348 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.114+140 - กม.115+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
349 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
350 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0203 ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.115+650 - กม.123+075 ปริมาณงาน 67,108 ตร.ม. 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
351 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0103 ตอน ไผ่ชะเลือด–โคกไทย ระหว่าง กม.31+550–กม.34+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54,000 ตร.ม.) 23/11/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
352 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.290+965 - กม.295+650 LT.,RT. ปริมาณงาน 104,264 ตร.ม. 28/12/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอนประจันตคาม – พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.180+500 – กม.182+197 LT. ปริมาณงาน 16,337 ตร.ม. 23/11/2563 14,517,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
354 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.225+285 - กม.228+815 LT. ปริมาณงาน 3.530 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 28/12/2563 29,997,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๖+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/02/2564 80,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
356 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.3+900-กม.5+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
357 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.138+300 และ กม.139+000 - กม.140+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
358 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง.งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑๒+๗๙๐ - กม.๒๑๔+๐๗๐ ระยะทาง ๑.๒๘๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕,๖๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
359 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ตอน 1 ระหว่าง กม.207+200-กม.208+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,210 ตารางเมตร) 19/01/2564 39,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
360 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.21+450-กม.22+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 448 รายการ