f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงสร้างการบริหารงาน
ลงวันที่ 07/07/2564

โครงสร้างองค์กร ของ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

 

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

   รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ตำแหน่งที่ 1

 • แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 • แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
 • แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
 • ส่วนบริหารงานทั่วไป
 • ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
 • ส่วนเครื่องกล
 • ส่วนไฟฟ้า

   รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ตำแหน่งที่ 2

 • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
 • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
 • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
 • ส่วนแผนงาน
 • ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
 • ส่วนสำรวจและออกแบบ
 • ส่วนอำนวยความปลอดภัย
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

'