f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม.๓๔+๘๖๐ - กม.๓๕+๗๒๕ ระยะทาง ๐.๘๖๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๗,๘๔๕ ตร.ม. 16/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
362 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.220+600 - กม.225+285 LT.,RT. ปริมาณงาน 105,221 ตร.ม. ระยะทาง 4.685 กม. 28/12/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๑๕๐-กม.๓๕+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
364 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๔๓๐-กม.๕+๒๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
365 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+335 LT. ปริมาณงาน 3.126 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 14/01/2564 22,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
366 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงพระราม-ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.9+650-กม.10+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3078 ตอนควบคุม 0100 ตอนระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.8+700 - กม.11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/02/2564 80,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
368 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง-โคกตะแบก ระหว่าง กม.124+864-กม.126+700 ปริมาณงาน 3.672 กม. 18/11/2563 33,406,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
369 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.๑๓๑+๖๑๐ - กม.๑๓๓+๘๕๐ LT. ปริมาณงาน ๒๒๔๐ กม. (ต่อ ๒ ช่องจราจร) 14/01/2564 25,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
370 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.175+240 - กม.179+121 LT. ปริมาณงาน 36,869 ตร.ม. 17/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
371 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๐+๗๗๕ - กม.๗๑+๘๗๐ ระยะทาง ๑.๐๙๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๔,๗๕๐ ตร.ม. 19/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
372 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๓+๒๑๕ - กม.๒๓๔+๘๘๗ RT. และ กม.๒๓๕+๔๒๕ - กม. ๒๓๖+๒๕๐ RT. ระยะทาง ๒.๔๙๗ กม. ปริมาณงาน ๒.๔๙๗ กม. 26/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ระหว่าง กม.173+370 - กม.175+557 RT. ปริมาณงาน 2.187 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 17/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๖๘+๔๙๗ - กม.๗๐+๗๗๕ ระยะทาง ๒.๒๗๘ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/02/2564 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๙+๐๕๐ - กม.๒๒๙+๖๔๐ ระยะทาง ๐.๕๙๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๑๙๕ ตารางเมตร) 16/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 448 รายการ