f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการจัดกรรมธรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทาง
  • ดำเนินงานจัดหาและรักษาที่ดินสงวนนอกเขตทาง
  • ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเขตทางหลวง ที่ดิน และทรัพย์สิน
  • กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหบวงแก่แขวงทางหลวง
  • พิจารณาอนุมัติการขอทำนิติกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
  • ดำเนินงานคดีทางแพ่งและทางอาญา
  • ดำเนินการด้านวินัย
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • เสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

'