f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 24/06/2564

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ 

   สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. วางแผน สำรวจ ออกแบบตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 2. งานวางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
 5. วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 6. วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และเป้าหมาย
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

   สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (ถนน สุรนารายณ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา) ขึ้นตรงต่อกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีเส้นทางในความควบคุมครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีหน่วยงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

   แขวงทางหลวง จำนวน 6 หน่วยงาน

 • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
 • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
 • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
 • แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 • แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
 • แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

   หน่วยงานภายในของสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีดังนี้

 • ส่วนบริหารงานทั่วไป
 • ส่วนแผนงาน
 • ส่วนสำรวจและออกแบบ
 • ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
 • ส่วนเครื่องกล
 • ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
 • ส่วนอำนวยความปลอดภัย
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ส่วนไฟฟ้า

'