f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจทางและภูมิประเทศ
  • สำรวจเพื่อออกแบบทาง สะพาน งานโครงสร้างและองค์ประกอบงานทาง
  • สนับสนุนการสำรวจเพื่อก่อสร้างทาง สะพาน งานโครงสร้าง และองค์ประกอบงานสร้าง
  • สำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแห่ง
  • ตรวจสอบระบบแล้วเสร็จหลังการก่อสร้าง ( As-built drawing)
  • ตรวจสอบความถูกต้องและการจัดการระบบแบบที่ได้ก่อสร้างจริง
  • ออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวง
  • ออกแบบเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต และสร้างอนาคตที่ดีต่อโครงข่ายทางหลวง
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการสำรวจและออกแบบ

'