f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการจราจร
  • ดๆเนินและควบคุมการดำเนินการด้านอำนวยความปลอกภัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  • บริหารจัดการ ควบคุมการบรรทุก และชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
  • พิจารณาการขอดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้อง
  • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตนฐาน ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

'