f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายชื่อผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน
ลงวันที่ 12/07/2564
 • เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่
 • ขุนท่องวิถีตรวจ (ศักดิ์สิทธิ์ นิมิหุต)
 • ขุนชิตชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ ชิตชาญตรวจ)
 • นายจำรัส สืบศิริ
 • นายวินิจ แจ้งสนิท
 • นายชอบ จงพีร์เพียร
 • นายประสิทธิ์ จันทรจำนงค์
 • นายสมพร สายเกษม
 • นายเฉลียว หงส์ลดารมภ์
 • นายเสนอ แสงสุวรรณ
 • นายจิตต์จำนง วิชัยกุล
 • นายวิเชียร เทียนดำ
 • นายประพนธ์ เปรมปรีดิ์
 • นายจำลอง อภิรติมัย
 • นายวีระพงศ์ มิตรธรรมพิทักษ์
 • นายธีระ ต้นสมพงษ์
 • นายชาคร รัชตเทวินทร์
 • นายสมชาย จีรังพิทักษ์กุล
 • นายสราวุธ ทรงศิวิไล
 • นายอดุลย์ เชาว์วาทิน
 • นายสมชัย ชูณรงค์
 • นาย จิระพงศ์ เทพพิทักษ์
 • นายปกรณ์  ศรีปานวงศ์ (ปัจจุบัน)

'