f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่วนบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 21/06/2564

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินเเละบัญชี งานพัสดุ สัญญา เเละงานการประชาสัมพันธ์
  • รวมรวมติดตาม จัดทำรายการเเละให้ข้อมูลต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาเเนะนำการบริหารงานทั่วไป
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

'