f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) 03/10/2562 2,535,274.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย. 62) 03/10/2562 90,498.19 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 12/07/2562 125,136.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินทุน เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 11/07/2562 323,440.34 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินงบประมาณ เดือน พ.ค-มิ.ย 11/07/2562 235,073.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) 11/06/2562 826,532.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินงบประมาณ) 11/06/2562 231,479.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 770,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) 30/04/2562 91,126.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) 01/01/2562 91,126.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/01/2562 91,126.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562) งานเงินทุนหมุนเวียน 01/12/2561 3,155,394.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562)งานเงินงบประมาณ 01/12/2561 723,648.21 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2562 770,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลการขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 61,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ