f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 30/03/2566 30,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว จำนวน 10 รายการ 28/03/2566 9,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๖๔๙ ตอน คุ้งยอ - ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.๒๖+๔๐๐ - กม.๒๘+๗๐๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๔๖๕ - กม.๔๒+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๘๘๐ - กม.๑๐๖+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/05/2566 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๓+๔๐๐ - กม.๒๓๔+๒๕๐ LT. และ กม. 11/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๘ ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2566 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.๘๒+๕๐๐ - กม.๘๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๑ 09/05/2566 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘+๔๗๐ - กม.๒๐+๔๐๐ 13/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๗+๑๔๐ - กม.๕๙+๘๔๐ RT. ปริม 10/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ ภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.๑๒๙+๙๖๒ - กม.๑๓๒+๑๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/05/2566 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๘+๔๗๐ 09/05/2566 70,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 16/03/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2565 ถึงเดือน ธ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2566 41,646.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 446 รายการ