f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
321 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๖+๙๒๕ - กม.๑๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
322 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๐๐๐ - กม.๖๘+๓๙๗ ระยะทาง ๑.๓๙๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
323 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
324 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๖๘+๐๙๐ - กม.๒๖๙+๒๗๙ ระยะทาง ๑.๑๘๙ กม. ผลผลิต ๒๘,๑๕๐ ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
325 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ ระยะทาง ๔.๑๒๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
326 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง – ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ – กม.๔๔+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
327 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม.๑+๖๕๐ - กม.๖+๘๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
328 26/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
329 26/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
330 26/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 321 ถึง 330 จาก 330 รายการ