f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง-สระขวัญ ระหว่าง กม.5+940 - กม.9+255 LT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3479 ตอน ทับพริก – เขาตาง๊อก ระหว่าง กม.14+000 - กม.17+989 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.19+955 - กม.22+780 LT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง-โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.254+500 - กม.256+030 LT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ – เขามะกา ระหว่าง กม.15+160 - กม.17+390 LT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.265 + 510 - กม.269 + 223 LT.และ กม.267 + 510 -กม.269+223 RT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.49+710 - กม.51+000 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.6+050 - กม.6+675 และ กม.9+487 - กม.10+750 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 25/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ด้านขวาทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 25/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ด้านขวาทาง ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 330 รายการ