f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/07/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๑๙๐ - กม.๑๑๓+๖๑๕ และ กม.๑๑๙+๙๖๒ - กม.๑๒๒+๖๓๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๗อ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) าจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 125 รายการ