f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 งานจ้างเหมาก่อสร้างบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๖๗+๔๙๐ - กม.๑๖๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/03/2563 คค 06126/พ.1/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.180+945 - กม.182+742 RT. และ กม.183+908 - กม.185+405 RT. ปริมาณงาน 3.294 กม. 19/03/2563 คค 06126/พ.1/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
243 านจ้่างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.57+090 - กม.58+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06126/พ.1/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
244 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2563 3 นร.22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
245 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2563 3 นร.22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ระหว่าง กม.9+150-กม.9+907 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2563 คค 06126/พ.1/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๐๐๐ - กม.๖๘+๓๙๗ ระยะทาง ๑.๓๙๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 คค 06126/พ.1/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
248 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๔๑๐ - กม.๗๔+๔๘๒ ระยะทาง ๑.๐๗๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/03/2563 คค 06126/พ.1/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๔+๓๐๐ - กม.๖๕+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 คค 06126/พ.1/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๑๑+๒๕๕ - กม.๑๑๕+๙๙๗ LT. ปริมาณงาน ๔.๗๔๒ กม. 10/03/2563 คค 06126/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตลาดแค-วังหิน ระหว่าง กม.๑+๖๕๐-กม.๖+๘๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2563 คค 06126/พ.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๖+๙๒๕ - กม.๑๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/03/2563 คค 06126/พ.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๖๘+๐๙๐ - กม.๒๖๙+๒๗๙ ระยะทาง ๑.๑๘๙ กม. ผลผลิต ๒๘,๑๕๐ ตร.ม. 09/03/2563 3 นร.18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 คค 06126/พ.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 260 รายการ