f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๑๙๐ - กม.๑๑๓+๖๑๕ และ กม.๑๑๙+๙๖๒ - กม.๑๒๒+๖๓๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 05/08/2564 คค 06126/พ.1/58/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน-ห้วยเสว ระหว่าง กม.51+920-กม.53+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2564 คค 06126/พ.1/57/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.11+015-กม.11+225LT.และ กม.8+800-11+225 RT.ระยะทาง 2.635 กม. 11/03/2564 คค 06126/พ.1/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 23/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 23/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 02/03/2564 คค 06126/พ.1/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 26/01/2564 คค 06126/พ.1/53/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0103 ตอน ไผ่ชะเลือด–โคกไทย ระหว่าง กม.31+550–กม.34+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54,000 ตร.ม.) 30/11/2563 คค 06126/พ.1/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน – หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๓+๔๒๕ – กม.๙๓+๙๐๐ และ กม.๙๖+๒๐๐ – กม.๙๖+๕๒๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 30/11/2563 คค 06126/พ.1/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ – หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๔+๐๐๐ - กม.๖๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 คค 06126/พ.1/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒+๕๓๐ - กม.๓+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 คค 06126/พ.1/49/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๕+๙๕๐– กม.๒๖+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 คค 06126/พ.1/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 งานจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา–เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370 – กม.44+870 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 0.500 กม.) 30/11/2563 คค 06126/พ.1/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก-หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. ปริมาณงาน ๓.๕๘๗ กม. 30/11/2563 คค 06126/พ.1/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 สทล.10/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ