f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนพะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๘๓+๑๒๕ - กม.๘๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/06/2565 คค 06126/eb/27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.13+385-กม.16+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2565 65037134126 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒๔+๓๐๐ - กม.๑๒๖+๐๕๐ 17/02/2565 คค 06126/eb/25/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๔+๓๐๐ 17/02/2565 คค 06126/eb/24/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๘๐๐ - กม.๑๑๑+๖๐๐ 17/02/2565 คค 06126/eb/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๐๙+๑๕๐ - กม.๑๑๐+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า-กระสัง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+083-กม.115+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+985 - กม.14+995 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2564 สทล.10.1/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.273+831 - กม.277+346 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2564 สทล.10.1/eb/20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร-สตึก ระหว่าง กม.64+975-กม.66+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.101+600-กม.102+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำปลายมาศ-หนองม้า ตอน 1 ระหว่าง กม.96+144-กม.97+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองมัน-หนองกี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.92+130-กม.94+450 LT. และ กม.93+375-กม.94+450 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว-พุทไธสง ระหว่าง กม.5+525-กม.8+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่อย-ละหานทราย ระหว่าง กม.13+520-กม.14+699 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 131 รายการ