f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.179+430 - กม.180+500 และ กม.182+000 - กม.188+350 ปริมาณงาน 67,455 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/40/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
242 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3384 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดี่ยว ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+715 และ กม.8+525 - กม.12+570 ปริมาณงาน 66,695 ตร.ม. ระยะทาง 8.760 กม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
243 จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.72+350 - กม.73+150 ผลผลิต 1 แห่ง 29/12/2563 คค 06126/พ.1/44/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
244 าจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2563 คค 06126/พ.1/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
245 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.60+850 - กม.65+970 RT. ปริมาณงาน 51,205 ตารางเมตร 23/12/2563 นร.24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
246 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.114+140 - กม.115+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
247 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0203 ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.115+650 - กม.123+075 ปริมาณงาน 67,108 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
248 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.290+965 - กม.295+650 LT.,RT. ปริมาณงาน 104,264 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
249 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.225+285 - กม.228+815 LT. ปริมาณงาน 3.530 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 28/12/2563 คค 06126/พ.1/27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
250 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๖+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/01/2564 บร.48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
251 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.3+900-กม.5+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 1 นร.32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
252 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.138+300 และ กม.139+000 - กม.140+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 นร.15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
253 จ้างก่อสร้าง.งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑๒+๗๙๐ - กม.๒๑๔+๐๗๐ ระยะทาง ๑.๒๘๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕,๖๐๐ ตร.ม. 22/12/2563 1 นร.26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
254 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ตอน 1 ระหว่าง กม.207+200-กม.208+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,210 ตารางเมตร) 22/12/2563 1 นร.29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
255 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.21+450-กม.22+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 1 นร.22/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 305 รายการ