f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๑๙๐ - กม.๑๑๓+๖๑๕ และ กม.๑๑๙+๙๖๒ - กม.๑๒๒+๖๓๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 17/09/2564 คค 06126/พ.1/58/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ขายพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน (แบตเตอรี่ชำรุด ขนาดต่างๆ) จำนวน 5 รายการ 22/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกาศผลการขายครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 23 รายการ 12/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกาศผลการขายพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ 12/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกาศผลการขายพัสดุชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 1 รายการ 12/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน-ห้วยเสว ระหว่าง กม.51+920-กม.53+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2564 คค 06126/พ.1/57/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 17/03/2564 คค 06126/พ.1/54/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.11+015-กม.11+225LT.และ กม.8+800-11+225 RT.ระยะทาง 2.635 กม. 05/04/2564 คค 06126/พ.1/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 25/03/2564 คค 06126/พ.1/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเลือด –โคกไทย ระหว่าง กม.31+550-กม.34+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม–พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.180+500 – กม.182+197 LT. ปริมาณงาน 16,337 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒+๕๓๐-กม.๓+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/49/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย-ระกา ระหว่าง กม.25+950-กม.26+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0203 ตอน โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ ระหว่าง กม.64+000-กม.65+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง-โคกตะแบก ระหว่าง กม.124+864-กม.126+700 ปริมาณงาน 3.672 กม. 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 95 รายการ