f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเลือด –โคกไทย ระหว่าง กม.31+550-กม.34+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม–พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.180+500 – กม.182+197 LT. ปริมาณงาน 16,337 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 จ้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒+๕๓๐-กม.๓+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/49/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 จ้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย-ระกา ระหว่าง กม.25+950-กม.26+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0203 ตอน โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ ระหว่าง กม.64+000-กม.65+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง-โคกตะแบก ระหว่าง กม.124+864-กม.126+700 ปริมาณงาน 3.672 กม. 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+800-กม.28+320 LT. ปริมาณงาน 1.520 กม.(ต่อ 2 ช่องจราจร) 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ระหว่าง กม.173+370-กม.175+557 RT. ปริมาณงาน 2.187 กม.(ต่อ 2 ช่องจราจร) 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.175+240-กม.179+121 LT. ปริมาณงาน 36,869 ตร.ม. 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน – หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๓+๔๒๕ – กม.๙๓+๙๐๐ และ กม.๙๖+๒๐๐ – กม.๙๖+๕๒๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 งานจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา–เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370 – กม.44+870 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 0.500 กม.) 28/12/2563 คค 06126/พ.1/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก-หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. ปริมาณงาน ๓.๕๘๗ กม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงพระราม – ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.9+650 – กม.10+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 09/12/2563 คค 06126/พ.1/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 85 รายการ