f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนพะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๘๓+๑๒๕ - กม.๘๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/06/2565 คค 06126/eb/27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๓+๓๘๕-กม.๑๖+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2565 65037134126 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒๔+๓๐๐ - กม.๑๒๖+๐๕๐ 28/02/2565 คค 06126/eb/25/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๔+๓๐๐ 28/02/2565 คค 06126/eb/24/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๘๐๐ - กม.๑๑๑+๖๐๐ 28/02/2565 คค 06126/eb/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า-กระสัง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+083-กม.115+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 บร.35/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๐๙+๑๕๐ - กม.๑๑๐+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/01/2565 บร.10/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว-พุทไธสง ระหว่าง กม.5+525-กม.8+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 บร.9/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.101+600-กม.102+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 บร.26/2565 ลววันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำปลายมาศ-หนองม้า ตอน 1 ระหว่าง กม.96+144-กม.97+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 บร.22/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง-ลำปลายมาศ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+850-กม.81+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 คค 06126/eb/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่อย-ละหานทราย ระหว่าง กม.13+520-กม.14+699 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 บร.25/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง-ลำปลายมาศ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+850-กม.81+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 บร.20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน-หนองกี่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๒+๑๓๐-กม.๙๔+๔๕๐ LT. และ กม.๙๓+๓๗๕-กม.๙๔+๔๕๐ RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 บร.19/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร-สตึก ระหว่าง กม.64+975-กม.66+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 บร.8/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 135 รายการ