f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนพะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๘๓+๑๒๕ - กม.๘๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/06/2565 คค 06126/eb/27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๓+๓๘๕-กม.๑๖+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08/03/2565 65037134126 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒๔+๓๐๐ - กม.๑๒๖+๐๕๐ 10/02/2565 คค 06126/eb/25/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๔+๓๐๐ 10/02/2565 คค 06126/eb/24/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๘๐๐ - กม.๑๑๑+๖๐๐ 10/02/2565 คค 06126/eb/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+985 - กม.14+995 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.10.1/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.273+831 - กม.277+346 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.10.1/eb/20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่อย-ละหานทราย ระหว่าง กม.13+520-กม.14+699 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 เลขที่ คค 06126/eb/8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.๑๖+๐๔๐ - กม.๑๖+๕๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2564 คค 06126/eb/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๓+๓๘๕ - กม.๑๖+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๘๗+๕๙๓ - กม.๘๙+๙๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2564 คค 06126/eb/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๘๗+๕๙๓ - กม.๘๙+๙๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้างก่อสร้างโครงการ บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า-กระสัง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+083-กม.115+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๐๙+๑๕๐ - กม.๑๑๐+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๗๐+๒๐๕ - กม.๗๒+๒๗๕ และ กม.๗๒+๙๗๕ - กม.๗๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2564 คค 06126/eb/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 131 รายการ