f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๐๐๐ - กม.๖๘+๓๙๗ ระยะทาง ๑.๓๙๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/02/2563 คค 06126/พ.1/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
257 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๔๑๐ - กม.๗๔+๔๘๒ ระยะทาง ๑.๐๗๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๔+๓๐๐ - กม.๖๕+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/03/2563 คค 06126/พ.1/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๑๑+๒๕๕ - กม.๑๑๕+๙๙๗ LT. ปริมาณงาน ๔.๗๔๒ กม. 26/02/2563 คค 06126/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตลาดแค-วังหิน ระหว่าง กม.๑+๖๕๐-กม.๖+๘๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/02/2563 คค 06126/พ.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๖+๙๒๕ - กม.๑๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/02/2563 คค 06126/พ.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๖๘+๐๙๐ - กม.๒๖๙+๒๗๙ ระยะทาง ๑.๑๘๙ กม. ผลผลิต ๒๘,๑๕๐ ตร.ม. 26/02/2563 3 นร.18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/02/2563 คค 06126/พ.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/02/2563 คค 06126/พ.1/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ ระยะทาง ๔.๑๒๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/02/2563 คค 06126/พ.1/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
267 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/01/2562 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.62-มี.ค.62 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
268 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 256 ถึง 268 จาก 268 รายการ