f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๙+๐๕๐ - กม.๒๒๙+๖๔๐ ระยะทาง ๐.๕๙๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๑๙๕ ตารางเมตร) 16/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
227 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.๑๙+๙๓๕ - กม. ๒๓+๔๔๖ ปริมาณงาน ๓๑,๕๙๙ ตารางเมตร 18/11/2563 นร.28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
228 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๑๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑๐,๔๘๘ ตารางเมตร 18/11/2563 นร.23/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
229 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+800-กม.28+320 LT. ปริมาณงาน 1.520 กม.(ต่อ 2 ช่องจราจร) 17/11/2563 สทล.10.2/215/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
230 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ , ๐๒๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.๑๐๔+๗๙๖ - กม.๑๐๙+๓๙๕ ปริมาณงาน ๙๖,๘๕๕ ตารางเมตร 18/11/2563 บร.65/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
231 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๑+๘๗๐ - กม.๗๒+๘๑๕ และ กม.๗๕+๒๗๑ - กม.๗๖+๓๒๕ ระยะทาง ๑.๙๙๙ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/11/2563 3 นร.37/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
232 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๙๙+๒๘๔ - กม.๑๐๔+๑๑๘ LT. และ กม.๙๙+๒๘๔ - กม.๑๐๓+๘๓๑ RT. ปริมาณงาน ๙๗,๒๘๐ ตารางเมตร 18/11/2563 บร.64/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
233 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/08/2563 คค 06126/พ.1/33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
234 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.59+289 - กม.62+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2563 คค 06126/พ.1/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
235 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบบคุม 0200 ตอน บางหอย-วังขอน ระหว่าง กม.33+900-กม.35+825 ปริมาณงาน 17,154 ตร.ม. 10/08/2563 คค 06126/พ.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+100 LT. และ กม.1+650 - กม.2+050 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06126/พ.1/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06126/พ.1/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานปรับปรุง อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ หลัง 03/04/2563 คค 06126/พ.1/27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 คค 06126/พ.1/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
240 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๖+๙๒๕ - กม.๑๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 คค 06126/พ.1/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 269 รายการ