f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.21+450-กม.22+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 1 นร.22/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
212 จ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม.๓๔+๘๖๐ - กม.๓๕+๗๒๕ ระยะทาง ๐.๘๖๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๗,๘๔๕ ตร.ม. 23/11/2563 3 นร.19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
213 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.220+600 - กม.225+285 LT.,RT. ปริมาณงาน 105,221 ตร.ม. ระยะทาง 4.685 กม. 23/11/2563 คค 06126/พ.1/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
214 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๑๕๐-กม.๓๕+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 1 นร.28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
215 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๔๓๐-กม.๕+๒๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 1 นร.27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
216 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+335 LT. ปริมาณงาน 3.126 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 23/11/2563 นร.16/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
217 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงพระราม-ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.9+650-กม.10+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
218 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3078 ตอนควบคุม 0100 ตอนระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.8+700 - กม.11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 ปจ.19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
219 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง-โคกตะแบก ระหว่าง กม.124+864-กม.126+700 ปริมาณงาน 3.672 กม. 18/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.๑๓๑+๖๑๐ - กม.๑๓๓+๘๕๐ LT. ปริมาณงาน ๒๒๔๐ กม. (ต่อ ๒ ช่องจราจร) 17/11/2563 นร.17/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
221 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.175+240 - กม.179+121 LT. ปริมาณงาน 36,869 ตร.ม. 17/11/2563 สทล.10.2/219/2554 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๐+๗๗๕ - กม.๗๑+๘๗๐ ระยะทาง ๑.๐๙๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๔,๗๕๐ ตร.ม. 17/11/2563 3 นร.22/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๓+๒๑๕ - กม.๒๓๔+๘๘๗ RT. และ กม.๒๓๕+๔๒๕ - กม. ๒๓๖+๒๕๐ RT. ระยะทาง ๒.๔๙๗ กม. ปริมาณงาน ๒.๔๙๗ กม. 17/11/2563 3 นร.35/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
224 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ระหว่าง กม.173+370 - กม.175+557 RT. ปริมาณงาน 2.187 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) 17/11/2563 สทล.10.2/214/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๖๘+๔๙๗ - กม.๗๐+๗๗๕ ระยะทาง ๒.๒๗๘ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/11/2563 3 นร.38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 211 ถึง 225 จาก 269 รายการ