f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.72+350 - กม.73+150 ผลผลิต 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/44/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
197 าจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
198 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.60+850 - กม.65+970 RT. ปริมาณงาน 51,205 ตารางเมตร 24/11/2563 นร.24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
199 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.114+140 - กม.115+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 คค 06126/พ.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
200 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
201 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0203 ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.115+650 - กม.123+075 ปริมาณงาน 67,108 ตร.ม. 23/11/2563 คค 06126/พ.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
202 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0103 ตอน ไผ่ชะเลือด–โคกไทย ระหว่าง กม.31+550–กม.34+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54,000 ตร.ม.) 23/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
203 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.290+965 - กม.295+650 LT.,RT. ปริมาณงาน 104,264 ตร.ม. 23/11/2563 คค 06126/พ.1/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
204 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอนประจันตคาม – พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.180+500 – กม.182+197 LT. ปริมาณงาน 16,337 ตร.ม. 23/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
205 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.225+285 - กม.228+815 LT. ปริมาณงาน 3.530 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 23/11/2563 คค 06126/พ.1/27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
206 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๖+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 บร.48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
207 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.3+900-กม.5+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 1 นร.32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
208 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.138+300 และ กม.139+000 - กม.140+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 นร.15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
209 จ้างก่อสร้าง.งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑๒+๗๙๐ - กม.๒๑๔+๐๗๐ ระยะทาง ๑.๒๘๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕,๖๐๐ ตร.ม. 23/11/2563 1 นร.26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
210 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ตอน 1 ระหว่าง กม.207+200-กม.208+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,210 ตารางเมตร) 23/11/2563 1 นร.29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 196 ถึง 210 จาก 269 รายการ