f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 25/11/2563 คค 06126/พ.1/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
182 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370-กม.44+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
183 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ – หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๔+๐๐๐ - กม.๖๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
184 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 , 0302 ตอน หนองมัน-หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.93+425 - กม.93+900 และ กม.96+200- กม.96+525 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
185 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
186 างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.2+530-กม.3+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
187 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/43/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
188 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๕+๙๕๐ – กม.๒๖+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
189 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.4+050 - กม.4+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/42/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
190 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 4 ระหว่าง กม.35+500 - กม.42+985 ปริมาณงาน 68,774 ตร.ม. 24/11/2563 คค 06126/พ.1/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
191 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.49+854 - กม.50+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
192 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอนควบคุม 0100 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.11+835 - กม.19+000 ปริมาณงาน 59,075 ตร.ม. 24/11/2563 คค 06126/พ.1/37/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
193 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+970 LT.,RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 33) ระยะทาง 0.970 กม. ปริมาณงาน 1.940 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 24/11/2563 คค 06126/พ.1/45/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
194 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.179+430 - กม.180+500 และ กม.182+000 - กม.188+350 ปริมาณงาน 67,455 ตร.ม. 24/11/2563 คค 06126/พ.1/40/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
195 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3384 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดี่ยว ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+715 และ กม.8+525 - กม.12+570 ปริมาณงาน 66,695 ตร.ม. ระยะทาง 8.760 กม. 24/11/2563 คค 06126/พ.1/41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 269 รายการ