f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 1 ระหว่าง กม.44+000 - กม.46+935 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.10.1/eb/18/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
167 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.101+600-กม.102+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
168 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว-พุทไธสง ระหว่าง กม.5+525-กม.8+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
169 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร-สตึก ระหว่าง กม.64+975-กม.66+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
170 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.๓๖+๘๒๕.๐๐๐ - กม.๓๙+๕๖๕.๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2564 คค 06126/ค./1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๔ ตอน ทางเข้าเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 คค 06126/eb/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ปางโก - กุดม่วง ระหว่าง กม.๕๘+๒๕๐ - กม.๖๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/11/2564 สทล.10.2/167/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.๒๖+๒๐๐ - กม.๒๗+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/11/2564 คค 06126/eb/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๕+๓๓๕ - กม.๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/eb/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๑๙๐ - กม.๑๑๓+๖๑๕ และ กม.๑๑๙+๙๖๒ - กม.๑๒๒+๖๓๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 23/07/2564 คค 06126/พ.1/58/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
176 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน-ห้วยเสว ระหว่าง กม.51+920-กม.53+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/02/2564 ที่ สทล.10.2/4/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
177 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 23/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.635 กม. 25/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.635 กม. 25/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 11/02/2564 คค 06126/พ.1/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 166 ถึง 180 จาก 269 รายการ