f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๗๐+๒๐๕ - กม.๗๒+๒๗๕ และ กม.๗๒+๙๗๕ - กม.๗๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/eb/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
152 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง และ ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๖๗+๐๘๐ - กม.๒๖๘+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/11/2564 คค 06126/ค./3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
153 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ระหว่าง กม.๒๐๖+๐๗๕ - กม.๒๐๗+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/ค./2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
154 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.3+575 - กม.4+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2564 สทล.10.1/eb/17/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
155 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร-สตึก ระหว่าง กม.64+975-กม.66+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
156 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.101+600-กม.102+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.63+195 - กม.66+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.10.1/eb/22/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.8+060 - กม.8+648 และ กม.9+360 - กม.11+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.10.1/eb/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.30+260 - กม.32+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.10.1/eb/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+985 - กม.14+995 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.10.1/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
161 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว-พุทไธสง ระหว่าง กม.5+525-กม.8+380 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
162 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองมัน-หนองกี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.92+130-กม.94+450 LT. และ กม.93+375-กม.94+450 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
163 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ลำปลายมาศ-หนองม้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๖+๑๔๔-กม.๙๗+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
164 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่อย-ละหานทราย ระหว่าง กม.13+520-กม.14+699 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
165 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง-ลำปลายมาศ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+850-กม.81+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 269 รายการ