f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน-ห้วยเสว ระหว่าง กม.51+920-กม.53+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/02/2564 ที่ สทล.10.2/4/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 23/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.635 กม. 25/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.635 กม. 25/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 11/02/2564 คค 06126/พ.1/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 26/11/2563 คค 06126/พ.1/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370-กม.44+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ – หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๔+๐๐๐ - กม.๖๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 , 0302 ตอน หนองมัน-หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.93+425 - กม.93+900 และ กม.96+200- กม.96+525 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.2+530-กม.3+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/43/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๕+๙๕๐ – กม.๒๖+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.4+050 - กม.4+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06126/พ.1/42/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 4 ระหว่าง กม.35+500 - กม.42+985 ปริมาณงาน 68,774 ตร.ม. 24/11/2563 คค 06126/พ.1/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 94 รายการ