f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนพะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๘๓+๑๒๕ - กม.๘๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/06/2565 คค 06126/eb/27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๓+๓๘๕-กม.๑๖+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08/03/2565 65037134126 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒๔+๓๐๐ - กม.๑๒๖+๐๕๐ 10/02/2565 คค 06126/eb/25/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๔+๓๐๐ 10/02/2565 คค 06126/eb/24/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๘๐๐ - กม.๑๑๑+๖๐๐ 10/02/2565 คค 06126/eb/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒๔+๓๐๐ - กม.๑๒๖+๐๕๐ 26/01/2565 สทล.10.2/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๔+๓๐๐ 26/01/2565 สทล.10.2/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๘๐๐ - กม.๑๑๑+๖๐๐ 26/01/2565 สทล.10.2/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.๒๓๗+๙๖๕ - กม.๒๔๑+๐๗๕ LT 23/11/2564 คค 06126/ค./10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๒๙+๖๖๗ - กม.๓๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2564 คค 06126/ค./11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.๒๐๙+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/ค./9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน-หนองกี่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๒+๑๓๐-กม.๙๔+๔๕๐ LT. และ กม.๙๓+๓๗๕-กม.๙๔+๔๕๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 สทล.10.2/30/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+985 - กม.14+995 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.10.1/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.273+831 - กม.277+346 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.10.1/eb/20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2564 คค 06126/ค./8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 143 รายการ