f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565(ต.ค.- ธ.ค. 64) กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างราคาต่ำกว่า 5,000 บาท 31/01/2565 เลขที่โครงการ 65017493376 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2564 64107042214 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค. 64) 21/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปี 64(ต.ค.-ธ.ค. 63) 02/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 02/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 62) 24/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย. 62) 03/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 12/07/2562 เลขที่โครงการ 62077266782 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) 30/04/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) 01/01/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ