f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.63) 02/02/2564 สทล.10.1/พ.3/305 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563) 02/02/2564 สทล.10.1/พ.3/305 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 4 งานงบประมาณและงานเงินทุนหมุนเวียน(เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563) 26/01/2564 ที่ สทล.10.1/พ.1/193 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 08/10/2563 สทล.10.1/พ.1/3074 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2563 22/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค-เม.ย.63 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 แบบ สขร. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 19/05/2563 สทล.10.1/พ.1/1581 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 ส่งสำเนาแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 24/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ต.ค.-ธ.ค.62 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) 03/10/2562 สทล.10.1/พ.3/1714 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินทุน เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินงบประมาณ เดือน พ.ค-มิ.ย 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) 11/06/2562 สทล.10.1/พ.3/1003 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินงบประมาณ) 11/06/2562 สทล.10.1/พ.3/1003 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 สทล.10.1/พ.1/860 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562) งานเงินทุนหมุนเวียน 01/12/2561 ที่ สทล.10.1/พ.3/740 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ