f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 08/10/2563 สทล.10.1/พ.1/3074 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2563 22/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค-เม.ย.63 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 แบบ สขร. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 19/05/2563 สทล.10.1/พ.1/1581 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ส่งสำเนาแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 24/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ต.ค.-ธ.ค.62 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) 03/10/2562 สทล.10.1/พ.3/1714 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินทุน เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินงบประมาณ เดือน พ.ค-มิ.ย 11/07/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) 11/06/2562 สทล.10.1/พ.3/1003 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินงบประมาณ) 11/06/2562 สทล.10.1/พ.3/1003 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 สทล.10.1/พ.1/860 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562) งานเงินทุนหมุนเวียน 01/12/2561 ที่ สทล.10.1/พ.3/740 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562)งานเงินงบประมาณ 01/12/2561 ที่ สทล.10.1/พ.3/740 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน(เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) 01/10/2561 ที่ สทล.10.1/พ.3/32 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ(เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) 01/10/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ