f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1586 สายด่วนกรมทางหลวง สรุปยอดสายการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ลงวันที่ 27/12/2562

1586 สายด่วนกรมทางหลวง สรุปยอดสายการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มียอดรวมการให้บริการ จำนวน 1,011 ครั้ง

โดยยอดรวมการให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,635 ครั้ง


'