f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง พร้อม ส่งประชาชนกลับบ้าน สั่งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มห้องน้ำให้บริการทุกหมวดทางหลวง ห่วงประชาชน ง่วงแล้วขับ ฟรีมอเตอร์เวย์ 8 วัน 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563
ลงวันที่ 23/12/2562

กรมทางหลวง พร้อม ส่งประชาชนกลับบ้าน สั่งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มห้องน้ำให้บริการทุกหมวดทางหลวง ห่วงประชาชน ง่วงแล้วขับ
ฟรีมอเตอร์เวย์ 8 วัน 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้มอบนโยบาย เน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ทุกด้าน ต้องได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง รวมทั้งได้สั่งการให้คืนพื้นที่ผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทุกโครงการ และบริหารจัดการจราจรให้ดี โดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณรถมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งกรมทางหลวงได้ ดำเนินโครงการ เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้กรมทางหลวงได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามโครงการ“เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” และเพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคม ในหัวข้อใส่ใจกำลังสามเดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ โดยมีมาตรการเตรียมความพร้อมใน เทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้
1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง โดยได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อผิวทางให้ผิวทางดี มีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟถนนต้องติดทุกดวง รวมถึงการคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทำความสะอาดป้าย เป้า ปุ่มสะท้อนแสง ให้เด่นชัด
2. มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ เพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยง / จุดอันตราย ปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยกบูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ โดยปีนี้มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่ง โดยแบ่งเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดจาก 1. จุดที่พบอุบัติเหตุจากขับเร็ว/มีกิจกรรม 2 ข้างทาง 19 สายทาง 24 แห่ง 2. จุดที่พบอุบัติเหตุจากขับเร็วในทางโค้ง 6 สายทาง 6 แห่ง 3.จุดที่พบอุบัติเหตุจาก เกิดอุบัติเหตุข้ามฝั่ง (เกาะสี) 5 สายทาง 5 แห่ง 4. จุดที่พบอุบัติเหตุจากโค้งลาดชันที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย 8 สายทาง 9 แห่ง 5. จุดที่พบอุบัติเหตุจากการหลับใน 5 สายทาง 9 แห่งรวมทั้งสิ้น 43 สายทาง 53 แห่ง ซึ่งในจุดดังกล่าวจะมีป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ตลอดจนมาตรการต่างๆในการป้องกันลดอุบัติเหตุของกรมทางหลวง
3. มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยกรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 371 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 18 แห่ง (17 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 125 ศูนย์ มีบริการห้องน้ำในพื้นที่หมวดทางหลวง และ ห้องน้ำจุดให้บริการทั่วไทย รวม 735 แห่งโดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการและให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย อีกทั้ง ยังได้มีรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR code http://www.doh.go.th รวมถึงเปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรีบนหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ทางหลวงสายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางสายกรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา และทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ได้แก่ เส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเสริม ตามที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมทั้งป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และขออภัยในการปิดจุดกลับรถบนเส้นทางสายหลักซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้ความสะดวกบ้างแต่ทั้งนี้เนื่องจากความปลอดภัยโดยรวมของผู้ใช้เส้นทาง หากรวมทั้ง ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน กรมทางหลวงขอความร่วมมือ รักษากฎจราจร คาดเข็มขัดนิรภัย ใส่หมวกกันน็อค ขับขี่มีน้ำใจ ง่วงต้องพัก เมาไม่ขับ ปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7 และ ตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


'