f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม
ลงวันที่ 22/04/2567

กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
   ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดในเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


'