f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2563
ลงวันที่ 14/09/2564

วันอังคาร 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00น.
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สทล.10 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมประชุมกับ อธิบดีกรมทางหลวง(อทล.)คณะผู้บริหารส่วนกลางกรมทางหลวง ผ่าน Application Zoom เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10


'