f
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ลงวันที่ 30/12/2563

บทความเรื่อง

  1. ทำไมต้องประชุมลับ
  2. สัญญาต้องเป็นสัญญา
  3. ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
  4. อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
  5. วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
15 ดาวน์โหลด

'