f
ทอดกฐินสามัคคี
ลงวันที่ 10/10/2563

เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีอุโบสถ ทอด ณ วัดบ้านหนองบัวตะแบง
ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อรวบรวมจัตตุปัจจัย งบประมาณเพื่อก่อสร้างอุโบสถให้เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี


'