f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน
ลงวันที่ 10/10/2566

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมฯ นำคณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)


'