f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
ลงวันที่ 10/10/2566

ขอแสดงความความยินดีกับ นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙น.
นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ทำการสักการะไหว้ศาลบ้านพักประจำตำแหน่ง ศาลประจำสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐


'