f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรม 5 ส.
ลงวันที่ 06/08/2563

กิจกรรม 5 ส. เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐(นครราชสีมา)นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (Big Cleaning Day)
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ อ.เมืองจ.นครราชสีมา
นอกจากนี้ กิจกรรม 5 ส. ยังช่วยลดปัญหาของหายและการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยัง เพิ่มพื้นที่การทำงานให้มากขึ้น หลังจากกำจัดสิ่งของไม่จำเป็นออกไปอีกด้วย


'