f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน “โครงการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง “ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค – หนองสนวน ระหว่าง กม.82+128 – กม.83+125 ระยะทาง 0.997 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้านบาท งบประมาณปี 2567
ลงวันที่ 19/04/2567
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน “โครงการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง “ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค – หนองสนวน ระหว่าง กม.82+128 – กม.83+125 ระยะทาง 0.997 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้านบาท งบประมาณปี 2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดรูปแบบงานก่อสร้าง
และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากตัวแทนหน่วยงานราชการ
และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์
ต่องานก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง
พร้อมนี้ในการประชุมได้รับเกียรติจาก นายอภิชา เลิศพชรกมล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 พรรคเพื่อไทย
และ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 11 พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังและกล่าวรายงาน
โดยมี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ

'