f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประวัติแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
ลงวันที่ 11/11/2563

ความเป็นมา 

              แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เดิมชื่อ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ก่อตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/15/2547 ลว. 7 กันยายน 2547 โดยการแบ่งเส้นทางควบคุมจากแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 และแขวงการทางบุรีรัมย์ แขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/7/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องการกำหนดแขวงทางหลวงตามประกาศกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย กม.10 + 768 (ด้านซ้ายทาง) ถนนราชสีมา – โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4421-2200 โทรสาร. 0-4421-2199

 

การแบ่งส่วนราชการ

              แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้บังคับบัญชาและรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง 3 ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการบริหารราชการ

 

วิสัยทัศน์

" พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด "

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีหน้าที่ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวงดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ใกล้เคียงกับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ร่มรื่นสวยงาน ปลอดภัยและประหยัดในการเดินทางและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การปกครอง และการป้องกันประเทศ ให้การบริการประชาชนส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ต่อ 2 ช่องจราจร 808.528 กิโลเมตร (ระยะทางจริง 496.678 กิโลเมตร

 

*** แบ่งออกตามชนิดผิวทางและปริมาณงาน ดังนี้

ผิวทางชนิดคอนกรีต 80.649 กิโลเมตร ปริมาณงาน    368.748 หน่วย

ผิวทางชนิดแอสฟัลต์ 727.879 กิโลเมตร ปริมาณงาน 2,910.338 หน่วย

รวม 808.528 กิโลเมตร รวม 3,279.086 หน่วย


'