f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายธาดา ข่ายทอง หัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอจักราช และการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ลงวันที่ 01/04/2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายธาดา ข่ายทอง หัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอจักราช และการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอจักราช เป็นประธานในการประชุม


'