f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุม “การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567
ลงวันที่ 29/03/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ฝ่ายวิศวกรรม , ฝ่ายปฏิบัติการ , ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

“การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567” ผ่านระบบ Application ZOOM จากห้องประชุม มนัสคอวนิช กรมทางหลวง


'